පාසල් තොරතුරු

Seethawaka National Collage

පාසල පිලිබඳ වැදගත් තොරතුරු

 • පාසලේ නම :-
 • බප/හෝ/සීතාවක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • ලිපිනය :-
 • අවිස්සාවේල්ල
 • පළාත :-
 • බස්නාහිර
 • දිස්ත්‍රික්කය :-
 • කොළඹ
 • අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය :-
 • හංවැල්ල
 • ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය :-
 • සීතාවක
 • පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශය :-
 • සීතාවක පුර නගර සභාව
 • ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය හා අංකය :-
 • සීතාවක පුර නගරය
 • දුරකථන අංකය :-
 • 0362222438
 • ෆැක්ස් අංකය :-
 • 0362222438
 • විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :-
 • seethawakacc@gmail.com
 • අන්තර්ජාල ලිපිනය :-
 • www.seethawaka.sch.lk
 • පාසල් අංකය :-
 • පාසල් සංගණන අංකය :-
 • 00283
 • විභාග දෙපාර්තමේන්තු අංකය :-
 • 10012
 • පාසල් වර්ගය :-
 • 1AB(Super Grade)
 • පාසලේ ශීර්ෂ පාඨය :-
 • පරත්‍ථාය න කිත්‍තියා
 • පාසලේ වර්ණය :-
 • Meroon Colour & Golden Stripes
 • පාසල ආරම්භක දිනය :-
 • 1941 මැයි 01
 • ජාතික පාසලක් බවට පත්වීම :-
 • 1996 ජුලි 06
 • ද්විතීයික පාසලක් බවට පත්වීම :-
 • 2011 දෙසැම්බර් 07