පාසලේ සේවය කල විදුහල්පතිවරුන්

Seethawaka National Collage

වසර 70ක් තුළ පාසල ගොඩ නැගූ විදුහල්පතිවරුන්

Ashoka Peris

2016/03/25-STILL

M.G Sunil Kantha

2012/05/21-2016/03/25

P.W.P Gunasekara

2011/07/25-2012/05/18

D.A.D.R ප්‍රේමලාල් දෙල්පචිත්‍ර

2006/07/07-2011/10/14

M.K Piyawathi

2005/07/11-2006/06/11

K.L Dharmadasa Kardna

2000/07/11-2006/06/11

A.A Thusitha Kumara

1999/05/08-2000/02/01

Kanchana Hathurusinghe

1999/02/19-1999/05/08

Amarasiri Pathirage

1997/07/23-1999/05/05

G Muthukumara

1996/03/19-1997/07/22

I.W Gankanda

1991/02/08-1996/03/18

O.G Perera

1982/09/01-1991/02/02

Sirisena Withanage

1980/06/02-1982/05/03

S.M Munasinghe

1973/05/28-1980/06/02

P.D.A.S Gunasekara

1972/01/01-1973/05/28

D.A.G. Da Sugathapala

1971/03/06-1972/01/01

W.M. Da Silva

1967/01/01-1971/01/07

A.P Sugathpala

1959/02/15-1967/01/01

Densil a Da Silva

1955/02/02-1959/02/15

P.M Da Silva

1950/06/26-1955/02/02

Anuradha Thilakrathna

1945/10/09-1950/06/26

G.G Wallpita

1941/05/14-1945/01/08